Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti KLBKO, s.r.o. so sídlom Štefánikova 828, 020 01 Púchov, IČO: 36331325,
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 14171/R

Článok 1
Úvodné ustanovenia

  1. Internetový obchod na adrese www.levik.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou KLBKO, s.r.o. so sídlom Štefánikova 828, 020 01 Púchov, IČO: 36331325, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 14171/R (ďalej len „predávajúci“).
  2. Kontaktné údaje na predávajúceho:

Názov: KLBKO, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 828, 020 01 Púchov
Tel. číslo: 0907 891 722
E-mailová adresa: klbko@levik.sk

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu www.levik.sk (ďalej len zmluva).
 2. Ak ďalej v týchto VOP nie je uvedené inak:
  1. Vecou sa rozumie tovar predávaný prostredníctvom elektronického obchodu www.levik.sk.
  2. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
  3. Dodávateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, t.j. predávajúci.
  4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  5. Podnikateľom sa rozumie osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, (ďalej len „podnikateľ“).
 3. Právne vzťahy týkajúce sa spotrebiteľa neupravené v týchto VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. Právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, neupravené v týchto VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Pokiaľ nie sú v zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto VOP.
 6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.

Článok 2
Predmet a spôsob uzavretia zmluvy

 1. Zmluva je dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim o podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu založeného zmluvou, a to najmä o predmete, druhu, termíne plnenia, množstve plnenia, cene, splatnosti a iné.
 2. Kupujúci si objedná dodanie tovaru, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.
 3. Pred uskutočnením prvej objednávky je kupujúci povinný sa zaregistrovať v systéme internetového obchodu vyplnením a odoslaním registračného formulára so všetkými požadovanými údajmi kupujúceho, ktorými sú v prípade spotrebiteľa: meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, e-mailový a telefonický kontakt, a v prípade podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, dodacia a fakturačná adresa, e-mailový a telefonický kontakt, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.  V prípade akejkoľvek zmeny v týchto údajoch je kupujúci povinný ich pred každou objednávkou v systéme internetového obchodu aktualizovať.
 4. Kupujúci si v internetovom obchode vyberie tovar, o ktorý má záujem, zvolí požadované množstvo kusov a kliknutím na tlačidlo „vložiť do košíka“ tovar v požadovanom množstve uloží do košíka. Následne môže pokračovať v nákupe výberom ďalšieho tovaru alebo prejsť do „pokladne“, kde si môže prezrieť obsah „nákupného košíka“ - zhrnutie. Pre dokončenie nákupu je potrebné, aby bol kupujúci prihlásený. Po výbere tovaru a jeho množstva kupujúci vyberie položku spôsobu doručenia. Platba za tovar sa uskutočňuje formou dobierky k rukám doručovateľa. Pre uskutočnenie objednávky je potrebné odoslať objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Momentom odoslania objednávky s povinnosťou platby vzniká kúpna zmluva. O vytvorení objednávky a jej odoslaní kupujúcim predávajúcemu v internetovom obchode je kupujúcemu zaslané potvrdenie na zadanú e-mailovú adresu.
 5. Ak má Kupujúci záujem o iný spôsob doručenia a/alebo platby za tovar, môže svoju požiadavku na doručenie a/alebo spôsob platby zadať do textového poľa pre poznámku k objednávke v kroku 3 alebo požiadavku adresovať predávajúcemu prostredníctvom emailovej adresy  klbko@levik.sk s uvedením čísla odoslanej objednávky. Predávajúci najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky kontaktuje kupujúceho za účelom vybavenia požiadavky kupujúceho na iný spôsob doručenia a/alebo platby. Predávajúci však nie je povinný požiadavke Kupujúceho na iný spôsob doručenia a/alebo platby vyhovieť. V prípade, ak sa predávajúci aj kupujúci dohodnú na inom spôsobe doručenia a/alebo platby, je predávajúci povinný vykonať doručenie tovaru a/alebo umožniť platbu za tovar takto dohodnutým spôsobom.
 6. Špeciálne požiadavky a doplnenie objednávky po odoslaní objednávky si môže kupujúci dohodnúť s predávajúcim aj telefonicky na tel.č. 0907 891 722. Takto dohodnuté požiadavky a doplnenie objednávky predávajúci uvedie v potvrdení o uzavretí zmluvy.
 7. Bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy.
 8. Pre zmluvné strany sú záväzné údaje obsiahnuté v objednávke. Akékoľvek vedľajšie ústne dohody, ktoré nie sú obsiahnuté v kúpnej zmluve a týchto VOP sú irelevantné. Akákoľvek zmena údajov kúpnej zmluvy musí byť písomne potvrdená oboma zmluvnými stranami.

Článok 3
Predmet zmluvy

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu v zmysle objednávky uskutočnenej podľa bodu 2.4 týchto VOP a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob doručenia a platby tovaru uhradiť.
 2. V prípade porušenia podmienok zmluvy kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu porušením povinností kupujúceho vznikla.

Článok 4
Platobné a dodacie podmienky

 1. Dojednaná cena za včasné a riadne dodanie tovaru je stanovená dohodou strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. Ak nie je uvedené inak, cenou sa rozumie cena bez DPH, ktorá DPH bude účtovaná v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Celková cena tovaru je uvádzaná spolu s DPH.
 2. Kúpna cena sa riadi cenníkom predávajúceho v čase uzatvorenia zmluvy. Ceny za tovar sú vždy uvedené pri jednotlivých tovaroch na internetovej stránke www.levik.sk. Náklady na dodanie a prípadné náklady súvisiace s platbou za tovar sú uvedené pri jednotlivých vybraných spôsoboch doručenia a platby. Pred odoslaním objednávky je kupujúci vždy oboznámený s cenou za tovar, súvisiacimi nákladmi a celkovou cenou vrátane dane z pridanej hodnoty.
 3. Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom. Faktúra slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
 4. Zľavy a akékoľvek iné zmeny z cenníkovej ceny podliehajú osobnej dohode zmluvných strán.
 5. Poškodenie a zničenie tovaru po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho nemá vplyv na povinnosť kupujúceho riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.
 6. Neuhradením kúpnej ceny kupujúcim riadne a včas vzniká predávajúcemu právo na odstúpenie od zmluvy.
 7. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne znižovať výšku platby.
 8. Ak vznikne pri plnení zmluvy nutnosť ďalších výdavkov vinou kupujúceho (napr. kupujúci neprevezme tovar v odbernej lehote a bude potrebné zaslať mu ho znova), uhradí kupujúci tieto ďalšie výdavky podľa skutočných nákladov vynaložených predávajúcim.
 9. Predávajúci riadne a včas dodá kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať v súlade so zmluvou podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar podľa zmluvy kupujúcemu v mieste a lehote dohodnutých v zmluve.
 10. Za riadne dodanie tovaru sa považuje dodanie tovaru včas v dojednanom množstve, dojednanej kvalite, bez vád, so všetkými dokladmi, ktoré sú podľa charakteru plnenia vyžadované právnymi alebo technologickými predpismi a vzájomnými dojednaniami alebo inak nevyhnutné k tomu, aby tovar mohol riadne plniť svoj účel.
 11. Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré bránia alebo môžu brániť riadnemu alebo včasnému dodaniu tovaru, oznámi to kupujúci predávajúcemu, resp. predávajúci kupujúcemu, písomne alebo elektronicky prostredníctvom emailu bez zbytočného odkladu spolu s uvedením náhradného termínu dodania. V prípade vyskytnutia takýchto okolností môže druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. V takom prípade sú zmluvné strany povinné bezodkladne si vrátiť všetky už prijaté plnenia v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstupujú.
 12. Lehota pre dodanie tovaru je najviac 5 pracovných dní od odoslania objednávky, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak. Tovar, ktorý sa nachádza v sklade predávajúceho, je predávajúcim štandardne odosielaný kupujúcemu na druhý pracovný deň od uskutočnenia objednávky.

Článok 5
Vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, dňom prevzatia tovaru.  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, ktorým je podnikateľ, až dňom úplného uhradenia kúpnej ceny za tovar. 
 2. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho okamžite po prevzatí tovaru.

Článok 6
Odstúpenie od Zmluvy

 1. Kupujúci aj predávajúci sú oprávnení odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov a z dôvodov uvedených v týchto VOP.
 2. V prípade, ak predávajúci neposkytne plnenie podľa zmluvy v dohodnutej lehote, považuje sa to za porušenie zmluvy oprávňujúce kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana povinná uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).
 4. Informácie pre kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, o odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu:
  1. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je v prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.
  2. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom ak má kupujúci záujem, môže za účelom odstúpenia od zmluvy vyplniť a odoslať vzorový formulár dostupný na internetovej stránke predávajúceho www.levik.sk a ktorý mu bude doručený aj na e-mailovú adresu kupujúceho spolu s týmito VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
  3. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
  5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  6. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
  8. Kupujúci berie na vedomie, že náklady na dodanie tovaru mu budú vrátené iba v prípade odstúpenia od zmluvy v celom rozsahu.
  9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. „metrový“ tovar v rozmeroch podľa požiadavky kupujúceho),
   4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
   8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
   9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
   11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
   12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  10. Tovar predávaný na metráž (napr. látky, aplikácie) sa považuje za tovar na mieru a vo vzťahu k tomuto tovaru nie je možné odstúpiť od zmluvy. Takýto tovar je v internetovom obchode vždy označený.  

Článok 7
Záruka, záručné podmienky, zodpovednosť za vady

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na kúpnu zmluvu uzavretú s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru, ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade kupujúceho, ktorý pri uzatvorení zmluvy vystupuje ako podnikateľ, riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.
 2. V tomto článku sú uvedené informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.
 3. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v dobe prevzatia kupujúcim a počas záručnej doby dohodnuté vlastnosti a bude riadne a bez vád spôsobilý k užívaniu podľa svojho charakteru a účelu.
 4. Ak nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba na tovar podľa kúpnej zmluvy je 24 mesiacov. Ak ide o dodanie použitej veci, záručná doba je 12 mesiacov.
 5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Ak kupujúci prevzal tovar až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
 6. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú v dobe trvania záruky. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 7. Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 8. Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení vád tieto oznámiť predávajúcemu a vadný tovar ďalej nepoužívať.
 9. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť u predávajúceho osobne v jeho sídle na adrese Štefánikova 828, 020 01 Púchov, alebo písomne na adresu sídla predávajúceho, telefonicky na tel.č.: 0907 891 722 alebo e-mailom na: klbko@levik.sk. Pre začatie reklamačného konania je potrebné, aby kupujúci doručil predávajúcemu reklamovaný tovar a preukázal, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a kedy (napr. faktúrou obdržanou pri dodaní tovaru). Pri uplatnení reklamácie kupujúci popíše vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Tovar doručený na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže byť reklamácia odôvodnene zamietnutá.
 10. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa Občianskeho zákonníka uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu veci za novú.
 11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 12. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 14. Uplatnením reklamácie je plynutie záručnej doby prerušené až do ukončenia reklamačného konania.
 15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku (t.j. tovaru) uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia veci, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 16. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 17. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 18. Kupujúcemu zaniká právo z vád veci, ak vzniknuté vady neoznámi riadne, včas a v súlade s VOP a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 19. Informácie pre spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode sa nachádzajú tiež v Reklamačnom poriadku vydanom predávajúcim, ktorý tvorí súčasť týchto VOP ako Príloha č. 1.

Článok 8
Doručovanie

 1. Za adresu na doručovanie všetkých písomností sa považuje adresa uvedená kupujúcim v jeho kontaktných údajoch zadaných pri registrácii alebo pri aktualizácii kontaktných údajov v čase vzniku zmluvy a adresa predávajúceho uvedená ako sídlo v týchto VOP, okrem prípadov, v ktorých si zmluvné strany včas písomne doručili oznámenie o inej adrese. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade jej neúspešného doručenia, a to v deň jej vrátenia odosielateľovi. Pri písomnostiach odosielaných faxom alebo emailom sa za deň doručenia považuje deň odoslania.

Článok 9
Ostatné dojednania

 1. Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto VOP nie je ani jedna zo strán oprávnená započítať svoju pohľadávku voči pohľadávke druhej strany bez vopred daného písomného súhlasu druhej strany, a to ani po zániku ich obchodného vzťahu.
 2. Strany nepovažujú žiadne z ustanovení týchto VOP za také, ktoré by bolo v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich záväzkového vzťahu alebo by malo charakter nekalej zmluvnej podmienky a v prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto VOP odchyľujú od zaužívaných alebo zákonom usmerňovaných štandardov, strany uzatvorením zmluvy podľa týchto VOP potvrdzujú, že pre toto odchýlenie existuje spravodlivý dôvod, vyplývajúci z predmetu, povahy a okolností dojednaného plnenia.

Článok 10
Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov

 1. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na klbko@levik.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.
 2. Súčasťou týchto VOP je ako Príloha č. 1 Reklamačný poriadok.
 3. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Nové znenie všeobecných obchodných podmienok je účinné odo dňa jeho zverejnenia, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou uzavretou pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia všeobecných obchodných podmienok sa spravujú znením všeobecných obchodných podmienok účinným v čase vzniku kúpnej zmluvy.
 4. V prípade sporu a neúspešného rokovania o urovnaní sporu je na rozhodnutie vo veciach sporu príslušný všeobecný súd v Slovenskej republike podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 5. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad – Okresný úrad Púchov, živnostenský odbor. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho v oblasti ochrany spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32 
  827 99  Bratislava a Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj so sídlom Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
 6. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na internetovej stránke predávajúceho www.levik.sk v sekcii spracovanie osobných údajov: https://levik.sk/info/spracovanie-osobnych-udajov-6.

V Púchove dňa 5.2.2019

KLBKO, s.r.o.
Želmíra Šimunská, konateľ